Hoạt Động Ngày

Hoạt Động Ngày

Tên Hoạt Động

Thời Gian

Phần Thưởng

Mua Tinh Hoạt Lực

Yêu cầu tham gia tống kim đạt 2500 điểm tích lũy
Giá mua 10 Kim Nguyên Bảo
Ngày mua 1 lần/không cộng dồn

Tinh hoạt lực 22500 điểm tinh hoạt
Có thể mua Đặc quyền không cần điều kiện 2500 điểm tống kim giá 1tr tích lũy nạp thẻ

Nhiệm Vụ Ngày

Thông tin ấn vào icon Hộp quà dưới bản đồ (có thể mua lại hđ giá 10knb/lần)

Phần Thưởng Cứng

2 Kim Nguyên Bảo
80 vạn bạc khóa
14 vạn đồng khóa
3 huyền tinh 6
2 huyền tinh 5
1 Đồng Tiền Vàng (dùng để mua ngoại trang)
60.000 VNĐ tích lũy mốc cày mốc nạp


CÓ THỂ MUA LẠI HOẠT ĐỘNG NGÀY CỘNG DỒN

Bao Vạn Đồng

Không quy định

1 Ngày Có Thể Hoàn hành Tối Đa 10 Nhiệm Vụ

1.500.000 exp
1 huyền tinh 6
20 tiền du long

CÓ THỂ NHẬN LẠI HOẠT ĐỘNG CỘNG DỒN

Tiêu Dao Cốc

0h30 đến 2h00
8h00 đến 23h00
Không tham gia được trong giờ tống kim

Phần Thưởng Theo Ải

1 Huyền Tinh 5
1 Vạn Đồng Khóa
1Vạn Bạc Khóa

20 tiền du long

CÓ THỂ NHẬN LẠI HOẠT ĐỘNG CỘNG DỒN

Bạch Hổ Đường

Mỗi tiếng 1 lần trừ các giờ tống kim

Phần Thưởng Theo Tầng

1 Huyền Tinh 5
1 Vạn Đồng Khóa
1Vạn Bạc Khóa

20 tiền du long

CÓ THỂ NHẬN LẠI HOẠT ĐỘNG CỘNG DỒN

Tống Kim

11:00' - 21:00' - 23:00'

Thưởng Theo Top 
Top 1
Trận 21 giờ : 8 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 7 ,1 Huyền Tinh 6
Trận Thường : 8 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 6
Thưởng Thêm  Top 1 :Trận 21 giờ Vào Thứ 2 Cho Hệ : Kim - Thổ  : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 1 :Trận 21 giờ Vào Thứ 3 Cho Hệ : Mộc - Thủy : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 1 :Trận 21 giờ Vào Thứ 4 Cho Hệ : Thủy - Kim : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 1 :Trận 21 giờ Vào Thứ 5 Cho Hệ : Hỏa - Mộc  : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 1 :Trận 21 giờ Vào Thứ 6 Cho Hệ : Thổ - Hỏa  : 1 Huyền Tinh 7

Top 2
Trận 21 giờ : 5 Kim Nguyên Bảo , 3 Huyền Tinh 6
Trận Thường : 5 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 6
Thưởng Thêm  Top 2 :Trận 21 giờ Vào Thứ 2 Cho Hệ : Kim - Thổ  : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 2 :Trận 21 giờ Vào Thứ 3 Cho Hệ : Mộc - Thủy : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 2 :Trận 21 giờ Vào Thứ 4 Cho Hệ : Thủy - Kim : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 2 :Trận 21 giờ Vào Thứ 5 Cho Hệ : Hỏa - Mộc  : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 2 :Trận 21 giờ Vào Thứ 6 Cho Hệ : Thổ - Hỏa  : 1 Huyền Tinh 7

Top 3
Trận 21 giờ : 4 Kim Nguyên Bảo , 2 Huyền Tinh 6
Trận Thường : 4 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 6
Thưởng Thêm  Top 3 :Trận 21 giờ Vào Thứ 2 Cho Hệ : Kim - Thổ  : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 3 :Trận 21 giờ Vào Thứ 3 Cho Hệ : Mộc - Thủy : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 3 :Trận 21 giờ Vào Thứ 4 Cho Hệ : Thủy - Kim : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 3 :Trận 21 giờ Vào Thứ 5 Cho Hệ : Hỏa - Mộc  : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 3 :Trận 21 giờ Vào Thứ 6 Cho Hệ : Thổ - Hỏa  : 1 Huyền Tinh 7

Top 4 - 10
Trận 21 giờ : 3 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 6 , 1 Huyền Tinh 5
Trận Thường : 3 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 5
Thưởng Thêm  Top 4 - 10 :Trận 21 giờ Vào Thứ 2 Cho Hệ : Kim - Thổ  : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 4 - 10 :Trận 21 giờ Vào Thứ 3 Cho Hệ : Mộc - Thủy : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 4 - 10 :Trận 21 giờ Vào Thứ 4 Cho Hệ : Thủy - Kim : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 4 - 10 :Trận 21 giờ Vào Thứ 5 Cho Hệ : Hỏa - Mộc  : 1 Huyền Tinh 7
Thưởng Thêm  Top 4 - 10 :Trận 21 giờ Vào Thứ 6 Cho Hệ : Thổ - Hỏa  : 1 Huyền Tinh 7

Top 11 - 20
Trận 21 giờ : 3 Kim Nguyên Bảo , 3 Huyền Tinh 5 
Trận Thường : 3 Kim Nguyên Bảo , 1 Huyền Tinh 5
Thưởng Thêm  Top 11 - 20 :Trận 21 giờ Vào Thứ 2 Cho Hệ : Kim - Thổ  : 2 Huyền Tinh 6
Thưởng Thêm  Top 11 - 20 :Trận 21 giờ Vào Thứ 3 Cho Hệ : Mộc - Thủy : 2 Huyền Tinh 6
Thưởng Thêm  Top 11 - 20 :Trận 21 giờ Vào Thứ 4 Cho Hệ : Thủy - Kim : 2 Huyền Tinh 6
Thưởng Thêm  Top 11 - 20 :Trận 21 giờ Vào Thứ 5 Cho Hệ : Hỏa - Mộc  : 2 Huyền Tinh 6
Thưởng Thêm  Top 11 - 20 :Trận 21 giờ Vào Thứ 6 Cho Hệ : Thổ - Hỏa  : 2 Huyền Tinh 6

Thưởng Theo Tích Lũy Điểm Mỗi Trận :

Từ 20.000 Đến 50.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 , 1 Huyền Tinh 6 
2 Vạn đồng khóa , 10v bạc khóa 
50 Tiền Du Long , 6 Kim Nguyên Bảo 
4 Rương Đồng Hành, 10Tr EXP, Danh Hiệu

Từ 15.000 Đến 20.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 , 1 Huyền Tinh 5 
2 Vạn đồng khóa , 10v bạc khóa 
50 Tiền Du Long , 5 Kim Nguyên Bảo 
3 Rương Đồng Hành, 10Tr EXP, Danh Hiệu

Từ 10.000 Đến 15.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 
2 Vạn đồng khóa , 10v bạc khóa 
50 Tiền Du Long , 4 Kim Nguyên Bảo 
2 Rương Đồng Hành, 10Tr EXP, Danh Hiệu

Từ 5.000 Đến 10.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 
1 Vạn đồng khóa , 10v bạc khóa 
50 Tiền Du Long , 3 Kim Nguyên Bảo 
1 Rương Đồng Hành, 10Tr EXP

Từ 2.500 Đến 5.000 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 
1 Vạn đồng khóa , 10v bạc khóa 
50 Tiền Du Long , 2 Kim Nguyên Bảo 
1 Rương Đồng Hành, 10Tr EXP

Từ 500 Đến 2500 Điểm Tích Lũy
1 Huyền Tinh 7 
1 Vạn đồng khóa , 10v bạc khóa 
50 Tiền Du Long , 1 Kim Nguyên Bảo 
10Tr EXP

Quân Doanh

Mỗi tiếng 1 lần trừ các giờ tống kim

Phần Thưởng Boss Cuối Phó Bản

1 Huyền Tinh 7
2 Vạn Đồng Khóa
2 Vạn Bạc Khóa
5.000.000 EXP
1 Kim Nguyên Bảo

CÓ THỂ NHẬN LẠI HOẠT ĐỘNG CỘNG DỒN

Di Tích Hàn Vũ

18h00 đến 19h00

chi tiết xem tại: https://kiemthehaitac.com/chi-tiet/di-tich-han-vu--lien-sever.html

Lâu Lan Cổ Thành

Mỗi ngày 2 tiếng, 120 áp dụng

chi tiết xem tại: https://kiemthehaitac.com/chi-tiet/lau-lan-co-thanh-va-an-luan-hoi.html

Thiên Tầng Tháp

Mỗi ngày

chi tiết xem tại: https://kiemthehaitac.com/chi-tiet/thien-tang-thap-lat-tham-co-thuong.html