Hoạt Động Tuần

Hoạt Động Tuần

 

Tên Hoạt Động

Thời Gian

Yêu Cầu

Phần Thưởng

Nhiệm Vụ Thương Hội

1 tuần - 1 lần

Uy danh 10
Có thể nhận lại hoạt động

Phần Thưởng 
10 nhiệm vụ
1 huyền tinh 6
20 vạn bạc khóa

20 nhiệm vụ
1 huyền tinh 6
20 vạn bạc khóa

30 nhiệm vụ
1 huyền tinh 6
20 vạn bạc khóa

40 nhiệm vụ
1 huyền tinh 8
30 vạn bạc khóa
20.000 Tinh Hoạt Lực
10 Kim Nguyên Bảo

Liên Đấu

Thứ 2, thứ 4
20h00 – 20h30

Có thể nhận lại hoạt động

Thưởng trận thắng
1 huyền tinh 6 khóa
3000 tinh hoạt lực

Ramdom có thể nhận thêm
2 rương đồng hành

Hoặc 1 hòa thị ngọc

Thưởng TOP cuối tháng
Tổ đội hạng 1
3 Huyền tinh 9

Tổ đội hạng 2
2 Huyền tinh 9

Tổ đội hạng 3
1 Huyền tinh 9
1 Huyền tinh 8


Thi Đấu Loạn Chiến

Thứ 3
Báo danh 19h31
Bắt đầu thi đấu 20h00

 

Top 1:
Danh hiệu
150 Kim nguyên bảo
20 vạn đồng khóa
20 vạn bạc khóa

Top 2:
Danh hiệu
100 Kim nguyên bảo
20 vạn đồng khóa
20 vạn bạc khóa

Top 3 – 4:
90 Kim nguyên bảo
20 vạn đồng khóa
20 vạn bạc khóa

Top 5 – 8:
50 Kim nguyên bảo
20 vạn đồng khóa
20 vạn bạc khóa

Top 9 – 16:
30 Kim nguyên bảo
20 vạn đồng khóa
20 vạn bạc khóa

Thưởng tham gia
1 Huyền tinh 8

Tống Kim Liên Server

Thứ 5 - 21h00

 

Túi Quà Liên Server

Công Thành Chiến

Thứ 6
19h50 Thủ lĩnh báo danh
20h00 Bắt đầu

Yêu cầu bang hội trên 36 thành viên
Có thể nhận lại hoạt động

Chi tiết:
https://kiemthehaitac.com/chi-tiet/cong-thanh-chien--lien-sever.html

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Thứ 7 – Chủ Nhật
19h30 Tuyên Chiến
20h00 Bắt Đầu

Sau khi máy chủ mở 7 ngày
Có thể nhận lại hoạt động

20 Vạn đồng khóa
Rương tranh đoạt lãnh Thổ
sử dụng nhận ngũ hành hồn thạch
--------------------------
Rương tranh đoạt lãnh thổ
có thể đổi ấn
300 rương = ấn trí sự
600 rương = ấn tư mã