Hoạt Động BOSS

Hoạt Động BOSS

Hoạt Động Boss
Thời Gian Loại Boss Thưởng
 02h00-9h30-15h30-19h30-22h30  Boss 45 Thưởng kết liễu boss:
Tổ đội: nhận 5000 mốc tích lũy
Cá nhân: 2 Kim Nguyên Bảo, 1 Rương Đồng Hành
Thưởng rơi xuống đất:
Huyền tinh 4 – Lệnh bài cao thủ sơ
 02h02-9h32-15h32-19h32-22h32  Boss 75 Thưởng kết liễu boss:
Tổ đội: nhận 5000 mốc tích lũy
Cá nhân: 3 Kim Nguyên Bảo, 2 Rương Đồng Hành
Thưởng rơi xuống đất:
Huyền tinh 4 – Huyền tinh 5 - Lệnh bài cao thủ trung
 15h35-19h35-22h35  Boss 95 Thưởng kết liễu boss:
Tổ đội: nhận 5000 mốc tích lũy
Cá nhân: 5 Kim Nguyên Bảo, 3 Rương Đồng Hành
Thưởng rơi xuống đất:
Huyền tinh 5 – Huyền tinh 6 – Huyền tinh 7
15h40 - 22h40  Tần Thủy Hoàng

Xuất hiện tại tầng 1

Đạt TOP 1 sát thương khi TTH máu 80% nhận:

- 1 Hòa Thị Ngọc

- 10 Rương trang bị đồng hành

Đạt TOP 1 sát thương khi TTH máu 50% nhận:

- 1 Hòa Thị Ngọc

- 10 Rương trang bị đồng hành

Đạt TOP 1 sát thương khi TTH máu 20% nhận:

- 1 Hòa Thị Ngọc

- 10 Rương trang bị đồng hành

Kết liễu Tần Thủy Hoàng nhận:

- 2 Hòa Thị Ngọc

- 10 Rương trang bị đồng hành

Thưởng rơi xuống đất:

Huyền tinh 5 – Huyền tinh 6 – Huyền tinh 7

15h35 - 22h35 Boss Tiểu Tần Lăng Thưởng rơi xuống đất:
Huyền tinh 5 – Huyền tinh 6
1h/đợt Boss Tinh anh (tần lăng) Thưởng rơi xuống đất:
1 Kim Nguyên Bảo – dạ minh châu